Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Flinsol Bvba.

Artikel 1: Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: TRITON-Europe B.V.
Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zaken van Verkoper koopt, die diensten of werkzaamheden van Verkoper afneemt of een (andere of andersoortige) overeenkomst met Verkoper sluit.
Consument: de Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overmacht: de omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Verkoper, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op ieder(e) door Verkoper uitgebrachte offerte/ gedaan aanbod en op alle overeenkomsten tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2 De algemene voorwaarden van Koper, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing en worden niet door Verkoper aanvaard. Voor zover vereist, wordt de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van Koper uitdrukkelijk door Verkoper van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 In het geval dat Verkoper een offerte uitbrengt, geldt deze uitgebrachte offerte als een vrijblijvend aanbod dat na aanvaarding door Koper nog binnen 8 (acht) werkdagen door Verkoper kan worden herroepen.
3.2 De door Verkoper uitgebrachte offerte vervalt in ieder geval nadat 30 dagen na de aanbiedingsdatum van de offerte verstreken zijn en Verkoper geen door - de vertegenwoordigingsbevoegde persoon/ personen van - Koper voor akkoord ondertekende offerte of enig andere schriftelijke verklaring waaruit de ongewijzigde aanvaarding van de offerte door opdrachtgever blijkt retour heeft ontvangen.
3.3. Tenzij Verkoper en Koper op andere schriftelijke wijze wilsovereenstemming bereikt hebben, komt de overeenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand indien en zodra Verkoper de door haar uitgebrachte offerte binnen dertig dagen ongewijzigd en door - de vertegenwoordigingsbevoegde persoon/ personen van - Koper voor akkoord ondertekend retour heeft ontvangen dan wel enig andere schriftelijke verklaring van opdrachtgever ontvangen heeft waaruit de ongewijzigde aanvaarding van de offerte blijkt en Verkoper haar aanbod c.q. offerte niet binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de geaccordeerde offerte dan wel hiervoor genoemde schriftelijke verklaring heeft ingetrokken.

Artikel 4: Levertijd

4.1 De overeengekomen levertijd is een indicatie en geen fatale termijn, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 Deze termijn gaat in zodra en nadat de overeenkomst conform artikel 3 tot stand is gekomen en Verkoper alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens van Koper heeft ontvangen.
4.3 Verkoper is gerechtigd in gedeelten aan de overeenkomst te voldoen.
4.4 Indien en zodra Verkoper kennis draagt van feiten en/ of omstandigheden die overmacht opleveren, stelt zij Koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.
4.5 In het in het voorgaande lid bedoelde geval is Verkoper gerechtigd om:
a. ofwel de oorspronkelijke levertijd met een maximale termijn van twee maanden te verlengen;
b. ofwel de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien nakoming naar het oordeel van Verkoper te bezwaarlijk is
en is Verkoper niet tot enige schadevergoeding verplicht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van tot haar bedrijfsleiding behorende personen, dan
wel de schadevergoedingsverplichting voortvloeit uit dwingend recht.
4.6 Indien en nadat Verkoper gebruik heeft gemaakt van haar in artikel 4.5a genoemde recht en de in dat artikel bedoelde termijn van twee maanden is verstreken, zijn beide
partijen op de voet van artikel 11 lid 3 bevoegd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 5: (Af)levering, transport, risico en eigendom

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering 'ex works'. Indien als leveringsconditie een van de 'incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende incoterms van toepassing zijn.
5.2 Koper is verplicht de gekochte zaken af te halen respectievelijk in ontvangst te nemen op het moment waarop deze hem ingevolge de overeenkomst ter beschikking worden gesteld of aan hem worden bezorgd. Indien Koper weigert de zaken af te halen respectievelijk in ontvangst te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk is/ zijn voor de (af)levering, zullen de zaken voor rekening en risico van Koper worden opgeslagen. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, op eerste verzoek van Verkoper voldoen.
5.3 Tenzij partijen zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen, gaat het risico van de zaken over op Koper zodra de zaken door Verkoper aan Koper of de met het transport belaste transporteur ter beschikking zijn gesteld c.q. door Koper of de transporteur bij Verkoper afgehaald worden.
5.4 Indien niet ex works geleverd wordt, zullen de kosten van transport, verzekering van de te vervoeren zaken en alle overige daarmee gepaard gaande formaliteiten door Koper voldaan worden, tenzij partijen schriftelijk anders overeen komen.
5.5 De eigendom van de zaken gaat eerst van Verkoper op Koper over nadat Koper aan alle verplichtingen als bedoeld in artikel 7.1 voldaan heeft.

Artikel 6: Prijzen, prijsverhoging, wijze van betaling en verrekening

6.1 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
6.2 Tenzij het contante verkoop betreft, dient de betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een langere betalingstermijn wordt
vermeld, in welk geval die langere termijn geldt.
6.3 Betaling dient plaats te vinden:
- door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Verkoper of
- door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL79ABNA0539751758  
6.4 Na het verstrijken van dertig dagen na factuurdatum of de langere - op de factuur vermelde - termijn, is Koper in verzuim, zonder dat ingebrekestelling vereist is. Koper is
vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand + 10% schadebeding.
6.5 Indien Koper wordt ontbonden, geliquideerd, onder bewind of curatele gesteld of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, in staat van faillissement
wordt verklaard, aan hem opschorting van betaling wordt verleend of toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, is Verkoper gerechtigd om de overeenkomst met Koper met onmiddellijke in gang op te zeggen, zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn en zijn alle vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.
6.6 Door Koper gedane betalingen strekken allereerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening aan de oudste opeisbare vordering(en), zelfs al vermeldt Koper expliciet dat de betaling betrekking heeft op een jongere, al dan niet opeisbare vordering.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Verkoper gesloten overeenkomsten zijn nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/ zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst (en) door Verkoper verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Koper van (een) overeenkomst(en).
7.2 Door Verkoper afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, op voorwaarde dat die onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in de rechtsverhouding tussen Koper en zijn contractuele wederpartij schriftelijk worden aangemerkt als zijnde eigendom van Verkoper en dat Koper de verplichtingen die hij krachtens artikel 7.6 jegens Verkoper heeft bij wijze van kettingbeding ten behoeve van Verkoper opneemt in tussen Koper en zijn contractuele wederpartij te sluiten overeenkomst.
7.3 Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander (al dan niet beperkt) recht op te vestigen.
7.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
7.5 Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, diefstal en ontploffing en de polis
alsmede de bewijsstukken van premiebetaling van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle vereiste medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Verkoper wenst te treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht, tenzij die
maatregelen Koper onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 8: Gebreken, klachttermijnen

8.1 Koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten,
- of de juiste zaken zijn afgeleverd;
- of het juiste aantal is geleverd;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die aan de zaken gesteld mogen worden
voor een normaal gebruik daarvan.
8.2 Ingevolge het eerste lid geconstateerde zichtbare gebreken of tekorten dient Koper op straffe van verval van zijn aanspraken / zaken beantwoordt/ beantwoorden niet aan
de overeenkomst) binnen 8 dagen na aflevering van de zaak/ zaken schriftelijk aan Verkoper te melden.
8.3 Niet-zichtbare gebreken dient Koper op straffe van verval van zijn in het voorgaande lid genoemde aanspraken binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen zes
maanden na aflevering schriftelijk aan Verkoper te melden.

Artikel 9: Garantie

9.1 Ten aanzien van geleverde zaken die door Verkoper van derden worden betrokken en waarvoor fabrieksgarantie geldt, zijn alleen de garantiebepalingen van de fabriek van toepassing en worden de rechten op garantie door haar aan Koper overgedragen. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot de door haar geleverde zaken stelt zij Koper desverlangd op de hoogte.
9.2 In alle gevallen waarin een beroep op de garantie wordt gedaan, dient Koper het afleveringsbewijs over te leggen dan wel naar genoegen van Verkoper aan te tonen wanneer (af)levering heeft plaatsgevonden.
9.3 Retourzendingen door Koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper worden steeds geweigerd. In het geval dat Verkoper schriftelijke toestemming heeft verleend, dient de retourzending franco te geschieden. Niet-franco zendingen worden geweigerd.
9.4 De garantie geldt voorts niet voor gebreken die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, verkeerde behandeling, bewerking, (de)montage, slijtage of verwerking na (af)levering door Verkoper of behandeling met producten die niet door Verkoper goed zijn bevonden of andere buiten haar controle liggende oorzaken.
9.5 Elke aanspraak op garantie vervalt indien een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper werkzaamheden heeft verricht aan de (af)geleverde zaak.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

10.1 Verkoper is slechts gehouden de in artikel 9.3 genoemde fouten te vervangen/herstellen.
10.2 Indien in rechte onherroepelijk mocht komen vast te staan dat de in het voorgaande lid genoemde aansprakelijkheidsbeperking niet geldt of dat Verkoper daarop geen
beroep kan doen, zal de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door haar gesloten verzekering aanspraak geeft.
10.3 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, zal de totale aansprakelijkheid van Verkoper voor alle schade van Koper of derden nooit meer
bedragen dan € 10.000,00 (zegge: tien duizend euro). (na te vragen bij uw verzekeraar)

Artikel 11: Overmacht

11.1 Verkoper is gerechtigd om zich in alle in de definitie van overmacht genoemde gevallen op overmacht te beroepen.
11.2 Verkoper heeft daarnaast het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verkoper haar verbintenis
had moeten nakomen.
11.3 Tijdens overmacht worden de verplichting tot levering en andere verplichtingen door Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting
tot schadevergoeding voor één der partijen bestaat.
11.4 Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, tenzij het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten, ketting- en boetebeding

12.1 Het is Koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper inbreuk te maken op dan wel gebruik te maken van enig intellectueel eigendomsrecht van Verkoper. Onder intellectuele eigendomsrechten worden onder meer - maar niet alleen - verstaan: auteursrechten, al dan niet gedeponeerde warenmerken, dienstmerken, woord- en beeldmerken, waaronder logo's alsmede octrooirechten en handelsnaamrechten.
12.2 Bij overtreding van de in het voorgaande lid genoemde verboden, verbeurt Koper aan Verkoper een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- alsmede een boete van € 1.000,-. voor iedere dag (waarbij een dagdeel als een volledige dag wordt aangemerkt) dat de overtreding voortduurt. De in de voorgaande zin genoemde boete(n) laat/ laten het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen volledig onverlet.

Artikel 13: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

13.1 Partijen zullen alle tussen hen gerezen geschillen bij uitsluiting voorleggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank, behoudens in geval de wet dwingend een andere bevoegde rechter voorschrijft.
13.2 Op elke overeenkomst tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing.